DBVVS logo

Vilkår og betingelser

1. Generelt

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra:

DBVVS ApS
Svendborg Landevej 42
5874 Hesselager
Telefon: 40872222
E-mail: [email protected]
CVR-nr.: 38773321

Såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og DBVVS ApS, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

Leverancens omfang på nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af denne faktura eller i ordrebekræftelse, hvis varen er købt via Internettet.

Betaling

www.dbvvs.dk kan der betales med:

  • Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron
  • Bankoverførsel
  • MobilePay

Der tages ikke gebyr ved betaling på dbvvs.dk

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra dbvvs.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Ved bankoverførsel afsendes varen når betalingen er registreret på vor bankkonto.

 

2. Dokumentation og vejledning

Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger i det omfang dette måtte være udarbejdet. Kunden må selv stå for de nødvendige omkostninger og installationer der måtte være i forbindelse med købet, herunder også montør/installatør arbejde. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra DBVVS ApS´s side er denne udelukkende af vejledende art, og DBVVS ApS kan ikke gøres ansvarlig herfor. DBVVS ApS indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Ønsker køber ændringer i varerne, som kræver ny CE-mærkning, er dette købers ansvar.

 

3. Leveringstidspunkt og transport

DBVVS ApS betragter ikke en vare for leveret, før du har modtaget den ubeskadiget på din bopæl. DBVVS ApS sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af pakken holde dig som kunde skadesløs. Forsendelse af varer sker med selvstændig fragtfører (Brink), og DBVVS ApS har ret til på købers vegne og for dennes regning, at indgå de nødvendige transportaftaler på en måde, som DBVVS ApS måtte finde mest hensigtsmæssig. Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er kun vejledende og kan således fraviges. Køber er berettiget til på ethvert tidspunkt, at hæve aftalen om levering af de(n) pågældende vare(r) inden levering til fragtbilen har fundet sted.

 

4. Fortrydelse

Hvis du mod forventning skulle være utilfreds med varen, har du mulighed for at fortryde købet inderfor 14 dage og returnere varen inden 14 dage herefter. Du kan også afvise at modtage leverancen. I begge tilfælde skal du selv afholde alle returfragtomkostninger. Såfremt det ikke er muligt for fragtmanden at aflevere leverancen på adressen, tages det med retur til centralen, og kan efterfølgende leveres efter aftale - ekstra leveringsomkostninger må påregnes.

 

Emballage og varens stand, når du sender den tilbage

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde.

Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:

DBVVS ApS
Svendborg Landevej 42
5874 Hesselager

 

Brugte varer

DBVVS ApS handler som udgangspunkt kun med nye varer. Skulle tilfældet ske at vi kan være dig behjælpelig med at fremskaffe en brugt vare, kan dette køb fortrydes, og varen kan returneres hvor en eventuel værdiforringelse vil blive fratrukket det beløb du skal have retur.

 

Ved fortrydelse - kontakt os venligst

 

Indsigelsesordning

Du er som kunde hos DBVVS ApS beskyttet af gældende indsigelsesordning, dvs. at du er berettiget til at fortryde dit køb og få dine penge retur, jf. "Lov om visse forbrugeraftaler". Dette gælder uanset om du betaler via kreditkort eller bankoverførsel.

OBS! Der må ikke skrives eller klistres labels på emballagen. Varen skal returneres så det gør videresalg muligt.

 

5. Risikoen for varerne

Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.

 

6. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering
 

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

 

7. Reklamationsret ved fejl og mangler

Når du handler på dbvvs.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.

Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].

 

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

DBVVS ApS
Svendborg Landevej 42
5874 Hesselager

 

Vi har brug for følgende information når du sender varen til os

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Køber skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. DBVVS ApS har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet. Indtil 6 måneder efter leveringen formodes fejl i forbindelse med reklamation at have været til stede på leveringstidspunktet, med mindre DBVVS ApS kansandsynliggøre andet, hvis der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, der tyder på, at kunden har tabt varen eller på anden måde selv været skyld i fejlen eller med mindre der er tale om vare med en forventet levetid på under 6 måneder.

 

8. DBVVS ApS mangelansvar

DBVVS ApS mangelansvar følger i det hele købelovens regler.

Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentligt) eller et passende afslag i prisen. DBVVS ApS kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning. Såfremt køber ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8.

 

9. Ansvarsbegrænsning

DBVVS ApS ansvar omfatter ikke:

(a) fejl opstået som følge af købers anvendelse af varerne i sammenhæng med andet tilbehør som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion. 

(b) fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i varerne, som ikke er sket i overensstemmelse med DBVVS ApS instruktioner.

(c) fejl opstået som følge af købers anvendelse af varerne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation.

(d) normal driftsvedligeholdelse såsom justering, normal slitage eller hvis anskaffelse af brugstilbehør kræves. 

(e) sliddele som ved brug vil blive brugt op med tiden, f.eks. eltændere til pilleovne og pillefyr.

DBVVS ApS hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger uden for DBVVS ApS kontrol, hvorved menes ethvert forhold, hvis opstående eller eksistens ikke kan karakteriseres som værende forårsaget af fejl eller forsømmelser fra DBVVS ApS side, eksempelvis, men ikke begrænset hertil, strejke, blokade, lockout, forsinkelse eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, brand, naturforhold, lovændringer og som er egnet til at forsinke eller hindre leveringen af det bestilte. DBVVS ApS er, med mindre der foreligger grov uagtsomhed, i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab eller følgeskader opstået som følge af mangler ved det leverede.

 

10. Produktansvar

DBVVS ApS er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning er således udtrykkeligt fraskrevet.

 

11. Pris og betaling

Med mindre andet aftales, betales varen forud eller ved afsendelse fra DBVVS ApS.

 

12. Registrering af oplysninger

Når der bestilles varer på DBVVS ApS hjemmeside, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således:

Standardinformationer (påkrævede oplysninger):

Adresseinformation: Bruges til forsendelsesformål i forbindelse med bestilling af varer.

Telefonnummer/e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse behandling af ordrer.

Evt. Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner

 

Yderligere informationer (frivillige oplysninger):

DBVVS ApS videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender, dog undtaget koncernforbundne selskaber. De data køber opgiver når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige, og videregives under ingen omstændigheder.

DBVVS ApS sender ikke uopfordrede mails. 

Medarbejdere hos DBVVS ApS har adgang til disse oplysninger.

Når du køber på dbvvs.dk registreres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort.

Alle aktiviteter på dbvvs.dk registreres automatisk i en logfil. Logfilernes bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgene, hits mm.).

Har du købt en vare via DBVVS ApS har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år.

Har du aldrig handlet hos DBVVS ApS, men er oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til [email protected].

Den dataansvarlige på dbvvs.dk er DBVVS ApS.

 

13. Cookies

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie,men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website fx. et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet.

En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra. Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din PC.

Rent teknisk kan ”Cookies” deles op i to typer. Den ene type kaldes ”sessioncookies”, som f.eks. er til for at holde styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på hjemmesiden. ”sessioncookies” gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din web-browser. Der findes en anden type ”Cookie” som kaldes ”permanent Cookie” og den gemmes som en tekstfil på din PC i ca. en måned. En ”permanent Cookie” er med til at vores server kan genkende din PC næste gang du logger ind på vores hjemmeside. På www.dbvvs.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Med venlig hilsen
 

DBVVS ApS

Energimærke